Klauzula informacyjna dla Kontrahentów PHU Dariusz Figlarski www.e-portalbhp.pl

 

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PHU Dariusz Figlarski al. Wyszyńskiego 73D 94-051 Łódź NIP 7251023628 REGON 100059154.

 

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych w PHU Dariusz Figlarski należy kontaktować się pod adresem e-mail: d.figlarski@e-portalbhp.pl .

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach:

1) zawarcia i wykonania umowy – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO),

 

2) wykonania ciążących obowiązków prawnych, np.:

 1. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,
 2. udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami.
 3. wystawienie zaświadczeń z odbytych szkoleń bhp.

 

Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych PHU Dariusz Figlarski będzie korzystać:

 1. przez czas wykonania obowiązków, np. wystawienia faktury (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c) RODO – obowiązek prawny),
 2. przez czas, w którym przepisy nakazują PHU Dariusz Figlarski przechowywać dane, np. podatkowe (podstawa prawna: obowiązek prawny)
 3.         przez czas, w którym PHU Dariusz Figlarski może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO – prawnie uzasadniony interes PHU Dariusz Figlarski),

 

3) wykrywania nadużyć i zapobiegania im – przez czas trwania umowy (podstawa prawna: wykonanie umowy), a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia przez PHU Dariusz Figlarski roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes PHU Dariusz Figlarski),

 

4) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. sprzedaż wierzytelności PHU Dariusz Figlarski sp. z o.o. z umowy innemu podmiotowi – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes PHU Dariusz Figlarski),

 

5) marketingu bezpośredniego – przez czas trwania umowy (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes PHU Dariusz Figlarski),

 

6) na potrzeby wewnętrzne PHU Dariusz Figlarski, obejmuje to w szczególności raportowanie, statystyki, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług, prace rozwojowe w systemach informatycznych – przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes PHU Dariusz Figlarski),

 

7) weryfikacji wiarygodności płatniczej – przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny przy zawarciu, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu tej lub kolejnej umowy oraz do

rozpatrywania związanych z tym reklamacji (podstawa prawna: wykonanie umowy); dotyczy to także danych uzyskanych przez PHU Dariusz Figlarski z innych źródeł, a jeśli zawierają Państwo kolejną umowę z PHU Dariusz Figlarski, Państwa danych posiadanych już przez PHU Dariusz Figlarski przed jej zawarciem,

 

8) realizacji szkoleń, autoryzacji i certyfikacji (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes PHU Dariusz Figlarski).

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane:

1.Podmiotom przetwarzającym dane w imieniu PHU Dariusz Figlarski, uczestniczącym w wykonywaniu czynności PHU Dariusz Figlarski.:

 1. obsługującym lub udostępniającym systemy i narzędzia teleinformatyczne PHU Dariusz Figlarski,
 2. podwykonawcom wspierającym PHU Dariusz Figlarski w zakresie wykonania umowy,
 3. podmiotom świadczącym dla PHU Dariusz Figlarski usługi doradcze, outsourcingowe, szkoleniowe, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
 4. podmiotom, z którymi PHU Dariusz Figlarski prowadzi postępowanie o zawarcie umowy,

2.Innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:

 1. podmiotom współpracującym przy organizacji szkoleń,
 2. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
 3. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu dokonania płatności i zwrotów na Państwa rzecz,
 4. podmiotom nabywającym wierzytelności – w razie nieopłacenia przez Państwa naszych faktur w terminie,
 5. podmiotom współpracującym z PHU Dariusz Figlarski przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych,
 6. podmiotom kontrolującym jakość świadczonych usług,
 7. podmiotom autoryzującym,
 8. podmiotom, z którymi PHU Dariusz Figlarski prowadzi postępowanie o zawarcie umowy lub w celu realizacji umowy.

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

Dane kontaktowe: PHU Dariusz Figlarski, al. Wyszyńskiego 73 D, 94-051 Łódź.

POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU INTERNETOWEGO  E-PORTALBHP.PL

Dziękujemy za odwiedzenie naszego portalu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym http://e-portalbhp.pl (dalej jako: „E-portal BHP”, „Portal Internetowy”, „Portal”). Celem E-portal BHP jest udostępnienie platformy dzięki której Klienci mogą nabyć produkty i usługi związane w wymogami BHP w ich przedsiębiorstwach.

Produkty i usługi dostępne w E-portal BHP świadczone są przez właściciela Portalu. Każdorazowo szczegółowa informacja o produkcie lub usłudze zawarta jest w ich opisie na stronie Portalu Internetowego. Dokonywanie zakupów produktów lub usług odbywa się przede wszystkim za pomocą formularza zamówienia dostępnego w E-portal BHP, który umożliwia Klientom między innymi wybór produktu lub usługi dostępnych w Portalu oraz dostępnych sposobów dostawy i płatności – ustalonych wcześniej przez właściciela Portalu. W niektórych przypadkach Portal zapewnia jedynie możliwość skontaktowania się z właścicielem portalu w celu uzgodnienia zakresu i ceny możliwych do zamówienia usług. W takim przypadku zakup produktów lub usług dokonywany jest poza Portalem i bez użycia formularza zamówienia.

Zapraszamy do zapoznania się polityką prywatności,
Zespół E-portal BHP

1. O NAS

Właścicielem E-portal BHP i administratorem danych osobowych Usługobiorców zbieranych za pośrednictwem Portalu internetowego jest DARIUSZ FIGLARSKI prowadzący działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. DARIUSZ FIGLARSKI (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: al. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 73D, 94-051 Łódź) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 7251023628, REGON 100059154, adres poczty elektronicznej: biuro@e-portalbhp.pl (dalej jako: „Usługodawca”, „Administrator”).

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Usługodawca dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 3. Niniejsza polityka prywatności Portalu internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców E-portal BHP.
 4. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Usługodawca, Portal internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Portalu internetowego dostępnym na stronach E-portal BHP.

3.  CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Usługodawcy wynika z działań podejmowanych przez Usługobiorcę na Stronie Internetowej. Przykładowo jeżeli Usługobiorca zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży Produktu.
 2. Możliwe cele zbierania danych osobowych Usługobiorców przez Usługodawcę:
  1. zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej,
  2. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.
 3. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Administratora: W przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu dostawy przesyłką pocztową, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 4. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców lub Klientów korzystających ze Portalu internetowego: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy) oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).
 5. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Sklepie Internetowym. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Portalu Internetowego oraz w Regulaminie Portalu Internetowego.
 6. Usługodawca przetwarza również zanonimizowane dane związane z korzystaniem z Portalu internetowego (np. ilość Zamówień) do generowania statystyk korzystania z Portalu internetowego. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osób korzystających z Portalu internetowego

4. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

 1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej Stronę Internetową (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Portal internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
 2. Usługodawca może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających z Portalu internetowego w następujących celach:
  1. dostosowywania zawartości Portalu internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących języka strony);
  2. umożliwienia złożenia Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia
  3. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z Portalu internetowego.
 3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Portalu internetowego.
 4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Portal internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
 5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
  1. w przeglądarce Chrome
  2. w przeglądarce Firefox
  3. w przeglądarce Internet Explorer
  4. w przeglądarce Opera
  5. w przeglądarce Safari
  6. w przeglądarce Microsoft Edge
 6. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Stroną Internetową. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające Stronę Internetową

5. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w na Stronie Internetowej oraz w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest (1) uprzednia zgoda Usługobiorcy lub Klienta lub (2) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora).

6. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania
 2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Usługodawcy, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 3. W przypadku udzielenia przez Usługobiorcy zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Usługodawcy zgoda może być odwołana w każdym czasie.
 4. W przypadku, gdy Usługodawca zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Usługobiorcy w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Usługodawcy, osoba której dane dotyczą uprawniona jest także do (1) wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub do (2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
 5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Usługodawcą poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Usługodawcy wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.

7.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Portal Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Usługodawca namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszej strony internetowej.
 2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Dziękujemy za uważną lekturę!
W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt.

Zapraszamy do współpracy,
Zespół E-portal BHP

Comments are closed.

Potrzebujesz szybkiego kontaktu?