REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO  E-PORTALBHP.PL

Dziękujemy za odwiedzenie naszego portalu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym http://e-portalbhp.pl (dalej jako: „E-portal BHP”, „Portal Internetowy”, „Portal”). Celem E-portal BHP jest udostępnienie platformy dzięki której Klienci mogą nabyć produkty i usługi związane w wymogami BHP w ich przedsiębiorstwach.     Produkty i usługi dostępne w E-portal BHP świadczone są przez właściciela Portalu. Szczegółowa informacja o produkcie lub usłudze zawarta jest w ich opisie na stronie Portalu Internetowego lub dostarczona przez właściciela Portalu w inny sposób, również podczas uzgodnień. Standardowo dokonywanie zakupów produktów lub usług odbywa się za pomocą formularza zamówienia dostępnego w E-portal BHP, który umożliwia Klientom między innymi wybór produktu lub usługi dostępnych w Portalu oraz dostępnych sposobów dostawy i płatności – ustalonych wcześniej przez właściciela Portalu. W Portalu dostępne są też inne Produkty, w przypadku których Portal zapewnia jedynie możliwość skontaktowania się z właścicielem portalu poprzez formularz kontaktowy w celu uzgodnienia zakresu i ceny możliwych do zamówienia usług. W takim przypadku zakup produktów lub usług dokonywany jest poza Portalem i bez użycia formularza zamówienia.

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Portalu Internetowego przez jego Klientów, w szczególności zasad i warunków na jakich nastąpi korzystanie z usług elektronicznych dostępnych w Portalu Internetowym, składanie zamówień, zawarcie oraz realizacja umów sprzedaży zawartych poprzez E-portal BHP.
Niniejszy regulamin, w razie podjęcia decyzji o korzystaniu z E-portal BHP, reguluje w szczególności zasady korzystania z Portalu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności. Regulamin oraz sam Portal Internetowy skierowane są wyłącznie do profesjonalistów – przedsiębiorców (stroną zawieranej z nami umowy nie może być konsument). W przypadku umów zawieranych poza Portalem w wyniku skontaktowania się z właścicielem portalu poprzez formularz kontaktowy, w braku odmiennych p[postanowień pisemnych umów między Kupującym a Sprzedawcą, zastosowanie ma niniejszy Regulamin Serwisu.

Zapraszamy do zapoznania się Regulaminem i składania Zamówień,  
Zespół E-portal BHP

1.O nas

Właścicielem E-portal BHP jest DARIUSZ FIGLARSKI prowadzący działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. DARIUSZ FIGLARSKI (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: al. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 73D, 94-051 Łódź) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 7251023628, REGON 100059154, adres poczty elektronicznej: biuro@e-portalbhp.pl (dalej jako „Usługodawca”, „Sprzedawca”).

2.Definicje

 1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczaj
  1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Portalu Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez wybranie Produktu, dodanie go do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży z dostępnych możliwości wskazanych w formularzu, w tym sposobu dostawy i płatnośc
  3. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  4. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Portalu Internetowym.
  5. KUPUJĄCY, KLIENT, USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dla której korzystanie ze Portalu Internetowego, w tym zawieranie Umów Sprzedaży, związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. nie będąca w tym wypadku konsumentem); (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej albo która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
  6. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji Newslettera zawierającego informacje o nowościach w Portalu Internetowym.
  7. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.)
  8. PRODUKT – dostępna w Portalu Internetowym rzecz ruchoma, usługa lub prawo (w tym także licencja) mogące być albo będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem. Dokładny opis Produktu wskazany jest na stronie internetowej Portalu Internetowego, przy danym Produkcie lub w przypadku umów zawieranych poza Portalem, określany każdorazowo w uzgodnieniach pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
  9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Portalu Internetowego.
  10. PORTAL INTERNETOWY, PORTAL, E-PORTAL BHP – Portal internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym http://e-portalbhp.pl.
  11. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu (w tym także w zależności od rodzaju Produktu umowa świadczenia usługi) zawierana lub zawarta między Sprzedawcą i Kupującym na warunkach zawartych w opisie Produktu, w trakcie składania Zamówienia oraz w niniejszym Regulaminie, a w przypadku umów zawieranych poza Portalem, określanych każdorazowo w uzgodnieniach pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
  12. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Portalu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
  13. USŁUGODAWCA, SPRZEDAWCA – DARIUSZ FIGLARSKI prowadzący działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. DARIUSZ FIGLARSKI (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: al. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 73D, 94-051 Łódź) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 7251023628, REGON 100059154, adres poczty elektronicznej: biuro@e-portalbhp.pl.
  14. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.

3.O PORTALU E-PORTAL BHP

 1. E-portal BHP powstał aby udostępnić Klientom platformę ze szkoleniami i innym i usługami związanymi ze spełnieniem wymogów BHP w przedsiębiorstwach Klientów. Szkolenia możliwe do zakupienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia dostępnego w Portalu udostępniane są Klientom drogą elektroniczną. W skład elektronicznego szkolenia BHP wchodzi egzamin ze znajomości zawartych w szkoleniu zagadnień. Egzamin jest przeprowadzany drogą elektroniczną. Po zdaniu egzaminu, Sprzedawca wysyła Klientowi zaświadczenie o zdanym egzaminie, na adres podany w Formularzu Zamówienia.
 2. Niniejszy Regulamin oraz Portal Internetowy skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców korzystających ze Portalu Internetowego (Regulamin oraz Portal Internetowy nie jest skierowany do konsumentów).
 3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Produktów oraz Portalu Internetowego w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, z niniejszym Regulaminem, odrębnymi regulaminami i licencjami korzystania właściwych dla danego Produktu oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz zakaz wykorzystywania Produktów i Portalu Internetowego w celach bezprawnych. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

4. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA, ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY PRODUKTU

 1. Do złożenia Zamówienia nie jest niezbędne posiadanie Konta w Portalu Internetowym.
 2. Standardowo zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem i Sprzedawcą ma przebieg według następującego schematu:
  1.  Klient składa Zamówienie na Produkty mające być przedmiotem Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówienia.
  2. Po złożeniu Zamówienia (kliknięcie przez Kupującego pola „Potwierdzam zakup” w Formularzu Zamówienia) następuje niezwłoczne potwierdzenie jego otrzymania i jednocześnie przyjęcie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta Umowa Sprzedaży pomiędzy Klientem i Sprzedawcą.
  3. Potwierdzenie otrzymania i przyjęcia Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 3. Zamówienie składane za pomocą Formularza Zamówienia przebiega zgodnie z procedurą wskazaną w pkt. 9 Regulaminu.
 4. Poza standardową procedurą zawarcia Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówień może być ona zawarta także na inne prawem przewidziane sposoby – szczególnie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na skutek wypełnienia formularza kontaktowego przez Klienta oraz w wyniku innych uzgodnień pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 5. Niezależnie od sposobu zawarcia Umowy Sprzedaży w zakresie nieuregulowanym przez Klienta i Sprzedawcą zastosowanie ma zawsze niniejszy Regulamin, a sama Umowa Sprzedaży jest zawierana zawsze zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w szczególności Kodeksem Cywilnym – w przypadku trybu ofertowego na skutek przyjęcia przez drugą stronę oferty, a jeżeli prowadzimy negocjacje (uzgodnienia) w celu zawarcia umowy, to gdy dojdziemy do porozumienia, co do wszystkich jej postanowień, które były przedmiotem negocjacji (uzgodnień).

5. PRZEDMIOT UMOWY SPRZEDAŻY, DOSTAWA I PŁATNOŚĆ ZA PRODUKT

 1. Umowa Sprzedaży zawierana jest między Klientem i Sprzedawcą za pośrednictwem Portalu Internetowego lub poza Portalem, na warunkach wskazanych w opisie Produktu, w trakcie składania Zamówienia, w niniejszym Regulaminie oraz w odrębnych regulaminach i licencjach  korzystania właściwych dla danego Produktu, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w innych uzgodnieniach pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 2. Przedmiotem Umowy Sprzedaży zawieranej między Klientem i Sprzedawcą za pomocą Portalu Internetowego są Produkty dostępne w Portalu i wybrane przez Klienta w trakcie składania Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia, a także Produkty, których przedmiot zostaje uzgodniony w wyniku ustaleń poza Portalem.
 3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie E-portal BHP podana jest w złotych polskich i jest ceną brutto.
 4. Sprzedawca i Klient mogą wspólnie uzgodnić odmienne sposoby, koszty i terminy dostawy oraz sposoby i terminy płatności niż wskazane w Regulaminie. W razie braku odmiennych uzgodnień zastosowanie znajdą zapisy niniejszego Regulaminu.
 5. Sposób, koszt i termin dostawy Produktu:
  1. Dostawa Produktu do Kupującego dokonywana jest przez Sprzedawcę przesyłką elektroniczną.
   1. Przesyłka elektroniczna polega na przesłaniu Kupującemu na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Produktu lub linku internetowego (adresu URL) umożliwiającego dostęp do Produktu. W zależności od rodzaju Produktu przesyłka elektroniczna może nastąpić także w inny sposób umożliwiający Klientowi odbiór Produktu.
  2. Termin dostawy Produktu wskazywany jest Klientowi w trakcie składania Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia.
  3. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia dokonania płatności przez Klienta
  4. W przypadku, gdy przy kupnie Produktu będącego e-szkoleniem BHP, Klient wybrał opcję płatności przelewem bankowym po ukończeniu e-szkolenia BHP, początek biegu terminu dostawy Produktu do Kupującego liczy się od dnia ukończenia kursu, wskazanego w Formularzu Zamówienia.
 6. W przypadku gdy częścią Produktu jest zaświadczenie o zdanym egzaminie:
  1. dostawa tej części Produktu do Klienta dokonywana jest przez Sprzedawcę zgodnie z wyborem Klienta spośród dostępnych w trakcie składania Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia, przesyłką pocztową albo przesyłką pocztową pobraniową. Termin dostawy tej części produktu wskazywany jest Klientowi w Formularzu Zamówienia. Możliwy jest bezpłatny odbiór osobisty tej części Produktu. Obiór osobisty dostępny jest pod adresem: al. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 73D, 94-051 Łódź – w Dni Robocze, w godzinach od 9:00 do 17:00. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego, powyższe zaświadczenie będzie gotowe do odbioru przez Klienta w terminie do 2 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy lub terminu gotowości do odbioru tej części Produktu do Klienta liczy się od dnia zdania egzaminu, określonego w opisie Produktu.
  2. Koszt dostawy tej części Produktu wskazywany jest Kupującemu w trakcie składania Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia.
  3. Do wydania Klientowi zaświadczenia o zdanym egzaminie konieczne jest przeprowadzenie egzaminu z materiału zawartego w zakupionym e-kursie BHP. Egzamin przeprowadza komisja składająca się z Klienta lub jego pracownika oraz Sprzedawcy lub osoby wyznaczonej przez Sprzedawcę.
 7. Sposób i termin płatności tytułem Umowy Sprzedaży:
  1. Płatność tytułem Umowy Sprzedaży powinna być dokonana przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy. W takim przypadku Kupujący obowiązany jest dokonać płatności tytułem zawartej Umowy Sprzedaży niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia
  2. W przypadku gdy częścią Produktu jest zaświadczenie o zdanym egzaminie, płatność tytułem Umowy Sprzedaży może być dokonana gotówką przy odbiorze osobistym zaświadczenia o zdanym egzaminie lub gotówką za pobraniem przy odbiorze powyższego zaświadczenia, jeśli Klient wybrał sposób jego dostarczenia przesyłką pocztową albo przesyłką pocztową pobraniową.
  3. W przypadku, gdy przy kupnie Produktu będącego e-szkoleniem BHP, Klient wybrał opcję płatności przelewem bankowym po ukończeniu e-szkolenia BHP, płatność powinna być dokonana w terminie 7 dni od dnia ukończenia kursu, wskazanego w Formularzu Zamówienia.

6.ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą. Zaprzestanie korzystania z Portalu Internetowego lub zakupionego Produktu nie uprawnia Klienta do zwrotu płatności.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z Klientem w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy. Umowne prawo odstąpienia może mieć zastosowanie zarówno w przypadku Umowy Sprzedaży, jak i umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem.

7.POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.
 2. Usługodawca jest uprawniony ujawnić fakt sprzedaży Produktu na rzecz Usługobiorcy i umieścić go na swojej liście referencyjnej wraz z oznaczeniem (logo) takiego Usługobiorcy.
 3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej oraz – jeżeli ma to zastosowanie Umowę Sprzedaży Produktu – ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
 4. Usługodawca nie gwarantuje, że Portal Internetowy oraz Produkty są wolne od błędów lub że Usługobiorca będzie w stanie obsługiwać Portal Internetowy lub Produkty bez problemów i zakłóceń. Ponadto z uwagi na ciągły rozwój nowych technik włamywania się i atakowania sieci internetowej, Usługodawca nie gwarantuje, że Portal Internetowy lub Produkty będą wolne od podatności na włamania lub ataki.
 5. Usługodawca udostępnia Portal Internetowy oraz Produkty w formie, w jakiej zostały one dostarczone i nie czyni żadnych dorozumianych lub wyrażonych otwarcie zapewnień, co do użyteczności do konkretnych zastosowań. W żadnym wypadku Usługodawca oraz jego dostawcy nie odpowiadają za szkody lub naruszenia praw osób trzecich spowodowane pośrednio lub bezpośrednio przez funkcjonowanie niniejszego Portalu Internetowego lub Produktów, włączając w to szkody spowodowane przez niemożność użytkowania, przerw w pracy oraz jakiekolwiek powtarzalne, incydentalne lub specjalne szkody wszelkiego rodzaju, włącznie z utratą zysków lub redukcji kosztów, niezależnie od tego, czy przedstawiciel Usługodawcy został poinformowany o możliwości wystąpienia takiej szkody, lub roszczeń osoby trzeciej. Żadne z ograniczeń zawartych w niniejszym Regulaminie nie ogranicza jednak odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu śmierci lub utraty zdrowia spowodowanej umyślnym działaniem Usługodawcy.
 6. Odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Usługobiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty tysiąca złotych. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy.
 7. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

8.PRAWA AUTORSKIE DO PORTALU INTERNETOWEGO I PRODUKTÓW

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Produktów, Portalu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Produktom oraz Portalowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia.
 2. Struktura, organizacja oraz kod źródłowy Produktów oraz Portalu Internetowego jest wartościową tajemnicą handlową Usługodawcy i jego dostawców. Oprogramowanie jest także chronione przez Prawo Autorskie oraz przez właściwe umowy międzynarodowe. Produkty oraz Portal Internetowy należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie autorskiej. Usługobiorca nie ma prawa kopiować Produktów oraz Portalu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach. Usługobiorca zobowiązuje się nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Produktów oraz Portalu Internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Znaki handlowe muszą być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Usługobiorca nie otrzymuje żadnych praw autorskich do Produktów oraz Portalu Internetowego.
 3. Produkty sprzedawane za pośrednictwem Portalu Internetowego mogą podlegać odrębnym regulaminom i licencjom korzystania właściwych dla danego Produktu – w takim wypadku Klient obowiązany jest ich przestrzegać.
 4. W przypadku braku odrębnych regulaminów lub licencji korzystania z Produktu zastosowanie mają poniższe zapisy Regulaminu.
 5. W ramach zawartej Umowy Sprzedaży Produktu Klientowi udzielana jest odpłatna i niewyłączna licencja na korzystanie z Produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i na warunkach zawartych w niniejszym Regulaminie
 6. Licencja  uprawnia Klienta do korzystania z Produktu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich  i własności intelektualnej Sprzedawcy i jego partnerów. Usługobiorca może korzystać z zakupionego Produktu jedynie zgodnie z Regulaminem i opisem Produktu.
 7. Licencja nie upoważnia Klienta do sprzedaży, najmu, pożyczania, dzierżawy, sublicencjonowania oraz użyczania Portalu Internetowego lub jego Produktów jako całości oraz ich poszczególnych elementów.
 8. Udzielenie licencji następuje z chwilą udostępnienia Klientowi Produktu będącego przedmiotem zawartej Umowy Sprzedaży. Licencja zostaje udzielona na terytorium całego Świata, na czas nieokreślony, chyba że odrębny regulamin lub licencja korzystania z Produktu lub jego elementu stanowi inaczej.

9.USŁUGI ELEKTRONICZNE W PORTALU INTERNETOWYM

 1. W E-portal BHP dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Formularz Zamówienia, Konto oraz Newsletter. Usługi Elektroniczne są nieodpłatne.
 2. Złożenie Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia następuje po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia dostępnego na Stronie Portalu i (2) kliknięciu pola akcji „Potwierdź zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie E-portal BHP). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: nazwa firmy, imię i nazwisko osoby składającej Zamówienie w imieniu Klienta, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, numer NIP oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności i dostawy.
 3. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu formularza rejestracji, oraz (2) kliknięciu pola „Rejestracja”. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: adres poczty elektronicznej oraz nazwa użytkownika.
 4. Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w polu Newslettera widocznym na stronie E-portal BHP adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera, kliknięciu pola akcji i potwierdzeniu chęci zapisu na Newsletter poprzez kliknięcie linku potwierdzającego przesłanego na podany adres poczty elektronicznej.
 5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana rozdzielczość ekranu 1366 x 768 lub większa (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 6. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem E-portal BHP należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@e-portalbhp.pl lub pisemnie na adres: al. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 73D, 94-051 Łódź.
 7. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny rezygnacji z Konta oraz Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@e-portalbhp.pl lub pisemnie na adres: al. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 73D, 94-051 Łódź. Rezygnacja Newslettera możliwa jest także poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w ramach Konta oraz poprzez kliknięcie w link umożliwiający rezygnację podany w każdej wiadomości przesłanej w ramach Newslettera.
 8. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania siły wyższej lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy.

10.KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest poczta elektroniczna (e-mail: biuro@eportalbhp.pl) oraz poczta tradycyjna (al. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 73D, 94-051 Łódź), za pośrednictwem których Usługobiorca może się kontaktować z Usługodawcą.

11.PRZERWY TECHNICZNE

 1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Portalu Internetowego oraz możliwość korzystania z Produktów. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Portalu Internetowego oraz jego Produktów, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy (np. ataki DDOS – distributed denial of service) możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Portalu Internetowego oraz możliwość korzystania z jego Produktów. Usługodawca podejmie w takim wypadku wszelkie możliwe i uzasadnione działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.
 2. Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu rozwój Portalu Internetowego i jego Produktów oraz ich zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.
 3. Usługodawca obowiązany jest planować przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Usługobiorców, w szczególności aby planowane były na godziny nocne i jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Usługodawcę. Usługodawca obowiązany jest informować Usługobiorców o planowanych przerwach technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem.
 4. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikających z wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu.

12.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez E-portal BHP zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. Zmiana Regulaminu – Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
 3. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 4. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, Usługodawca i Usługobiorca zaś zobowiązują się na wniosek któregokolwiek z nich do zastąpienia nieważnych postanowień postanowieniami, których moc prawna i skutek ekonomiczny są najbardziej zbliżone do postanowień zastępowanych.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

Dziękujemy za uważną lekturę!
W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt bezpośrednio z Państwa opiekunem lub korzystając z danych podanych na wstępie.

Zapraszamy do współpracy,
Zespół E-portal BHP

Comments are closed.

Potrzebujesz szybkiego kontaktu?