Szkolenia bhp Łódź łódzkie Szkolenia Bhp Rzeszów podkarpackie Prezentacja szkoleniowa BHP, instruktażu stanowiskowego

Prezentacja szkoleniowa BHP – dostęp do instruktażu stanowiskowego dla nowego pracownika

100.00zł

Pracodawca, który jest organizatorem szkolenia otrzyma: dostęp do platformy edukacyjnej za pośrednictwem której jego pracownik będzie mógł nabyć stosowną wiedzę z dziedziny BHP, której nabycie potwierdzi zdanym egzaminem.

Pracodawca dzięki takiej formie ma pewność, że widza jaką nabył pracownik jest zgodna z obowiązującymi przepisami. Program szkolenia możemy ustalić indywidualnie na podstawie Ramowego Programu Szkolenia.

Produkt ten jest dostępny dla Pracodawców, którzy ukończyli Szkolenie dla Pracodawców pełniących zadania służby BHP, który pomoże w prawidłowym przeprowadzeniu instruktażu stanowiskowego.

Pracodawca może w swoim zakładzie pracy wskazać osobę kierującą pracownikami do przeprowadzenia takich szkoleń, ale ona również jest zobowiązana do ukończenia Szkolenia dla pracowników pełniących zadania służby BHP.

Cena netto za uczestnika.

Kategoria:

Opis produktu

Szkolenie to należy przeprowadzić najpóźniej w dniu zatrudnienia pracownika – jest to podstawowy obowiązek Pracodawcy, który jest ścigany z urzędu przez PIP i Pracodawca ma 10 letni obowiązek przechowywania tej dokumentacji.

Szkolenie to należy przeprowadzić najpóźniej w dniu zatrudnienia pracownika.

Uczestnik szkolenia, po jego zakończeniu, otrzyma zaświadczenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 186 z późn. zm.).

Szkolenie bhp – Instruktaż Stanowiskowy – ważny jest do 6 miesięcy do 1 roku od dnia zatrudnienia.

Celem szkolenia jest uzyskanie przez pracownika:

 • informacji o czynnikach środowiska pracy występujących na danym stanowisku pracy i w jego bezpośrednim otoczeniu oraz o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą,
 • wiedzy i umiejętności dotyczących sposobów ochrony przed zagrożeniami wypadkowymi i zagrożeniami dla zdrowia w warunkach normalnej pracy i w warunkach awaryjnych,
 • wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu bezpiecznego wykonywania powierzonej pracy.

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • pracowników nowo zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i innych, na których występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,
 • pracowników przenoszonych na takie stanowiska oraz w przypadku zamiany warunków techniczno-organizacyjnych,
 • studentów odbywających praktyki studenckie,
 • uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie jest przeprowadzone w formie instruktażu – na stanowisku pracy, na którym będzie zatrudniony pracownik, na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia.

Szkolenie uwzględnia następujące etapy:

 • rozmowę wstępną instruktora z instruowanym pracownikiem,
 • pokaz i objaśnienie przez instruktora całego procesu pracy, który ma być realizowany przez pracownika,
 • próbne wykonanie procesu pracy przez pracownika przy korygowaniu przez instruktora sposobów wykonywanej pracy,
 • samodzielną pracę instruowanego pracownika pod nadzorem inspektora,
 • sprawdzenie i ocenę przez instruktora sposobu wykonywania pracy przez pracownika.

Jeżeli pracownik wykonuje prace na różnych stanowiskach pracy, szkolenie powinno uwzględniać wszystkie rodzaje prac, które będą należały do zakresu obowiązków pracownika.

Sposób realizacji szkolenia jak i jego czas trwania poszczególnych jego części powinny być dostosowane do przygotowania zawodowego i dotychczasowego stażu pracy pracownika oraz zagrożeń występujących przy przewidywanej do wykonania przez niego pracy.

Najważniejsze kompetencje, które nabędzie pracownik po szkoleniu:

 • potrafi właściwie przygotować swoje stanowisko pracy i jego otoczenie biorąc pod uwagę eliminację źródeł zagrożeń, które mogą mieć wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo,
 • identyfikuje się z zasadami BHP jego stanowiska pracy,
 • samodzielnie wykonywać pracę na swoim stanowisku,

Recenzje

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Prezentacja szkoleniowa BHP – dostęp do instruktażu stanowiskowego dla nowego pracownika”