Szkolenie Diizocyjaniany tel.533131112

E-szkolenie BHP w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających diizocyjaniany

200.00zł

Uczestnik szkolenie otrzyma bezpłatny 14 dniowy dostęp do platformy edukacyjnej za pośrednictwem której nabędzie wymaganą ustawowo wiedzę zgodną z Ramowym Programem Szkolenia Ogólnego.

Uczestnik szkolenia, który z wynikiem pozytywnym zda egzamin podsumowujący wiedzę, otrzyma zaświadczenie zgodne z ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/1149 z dnia 3 sierpnia 2020 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do diizocyjanianów

Szkolenie okresowe dla pracowników  ważne jest 5 lat.

Cena brutto 200 zł

W przypadku większej liczby zamawianych szkoleń ceny ustalamy indywidualnie.

Opis produktu

Celem szkolenia jest: uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających diizocyjaniany:

  • Celem szkolenia jest nabycie bądź poszerzenie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie bezpiecznego użytkowania produktów zawierających diizocyjaniany oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego właściwego reagowania w przypadkach awaryjnych dotyczących użytkowania substancji niebezpiecznych. Wartością odbytego szkolenia jest  zwiększenie bezpieczeństwa w pracy przy stosowaniu produktów zawierających diizocyjaniany.

Szkolenie jest przeznaczone dla:

  • pracowników, pracodawców i osób samozatrudniających się, którzy użytkują wyroby zawierające diizocyjaniany.

Szkolenie jest zorganizowane samokształcenia kierowanego – na podstawie szczegółowego programu szkolenia opracowanego w oparciu o obowiązujące przepisy. Szkolenie opracowane organizowane przez naszą firmę nawiązuje do najbardziej profesjonalnych w oparciu o współpracę z największymi korporacjami mających światowe doświadczenie w nowoczesnych szkoleniach.

Najważniejsze kompetencje uczestnika uzyskane po szkoleniu:

  • potrafi ocenić bezpieczeństwo i jego zagrożenie w miejscu pracy.
  • rozumie i identyfikuje się z zasadami  w jego miejscu pracy.
  • potrafi dokonać zmian na swoim stanowisku pracy.
  • potrafi podejmować racjonalne decyzje w sytuacjach niestandardowych dla warunków pracy.

Efekty naszej pracy jakie zna uczestnik szkolenia po jego zakończeniu:

— Rozpoznaje zagrożenia związane z toksycznością (z uwzględnieniem toksyczności ostrej),

— Rozpoznaje narażenie na działanie diizocyjanianów,

— Zna dopuszczalne wartości narażenia zawodowego,

— Zna sposoby powstawania działania uczulającego,

— Wie, że zapach jako wskaźnik zagrożenia,

— Rozpoznaje znaczenie lotności dla powstawania zagrożeń,

— Potrafi zachować higienę osobistą,

—Zna wymagane środki ochrony indywidualnej, 

— Potrafi ograniczyć ryzyko kontaktu ze skórą i narażenia przez drogi oddechowe,

— Zna ryzyko związane ze stosowanym procesem aplikacji,

— Zna system ochrony skóry i dróg oddechowych,

— wentylacja,

— Zna procesy oczyszczanie, wycieki, konserwacja,

— Utylizacja i usuwanie pustych opakowań,

— Potrafi ochronić osoby postronne,

 

 

 

Recenzje

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “E-szkolenie BHP w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających diizocyjaniany”