Szkolenia bhp Łódź Łódzkie Rzeszów Podkarpackie Opracowanie tabel przydziału odzieży roboczej

Opracowanie tabel przydziału odzieży roboczej

50.00zł

Kwestie związane z przydziałem odzieży i obuwia roboczego powinny zostać zawarte w postanowieniach regulaminu pracy (z reguły jako jego załącznik) bądź innych aktach wewnątrz zakładowych w formie tabel przydziału.

Cena netto.

Przy dużych zleceniach i stałej współpracy ceny ustalamy indywidualnie.

 

Kategoria:

Opis produktu

Obowiązki pracodawcy dotyczące przydziału odzieży roboczej:

 • dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu, oraz ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • wypłacić ekwiwalent pieniężny pracownikowi używającemu własnej odzieży i obuwia roboczego (ekwiwalent ten musi uwzględniać ich aktualne ceny),
 • zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe oraz zapewnić odpowiednio ich pranie, konserwację, naprawę, odpylanie i odkażanie,
 • zapewnić, aby środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, które w wyniku stosowania w procesie pracy uległy skażeniu środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi albo materiałami biologicznie zakaźnymi, były przechowywane wyłącznie w miejscu przez niego wyznaczonym (powierzanie pracownikowi prania, konserwacji, odpylania i odkażania tych przedmiotów jest niedopuszczalne).

Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy.

Pracodawca ma obowiązek:

 • ustalić rodzaje środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, używanych na danym stanowisku pracy
 • ma również określić stanowiska pracy, na których dopuszcza się używanie przez pracowników, za ich zgodą, własnej odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymagania bhp.
 • -w pewnych sytuacjach wybór przez pracodawcę odzieży i obuwia roboczego nie jest swobodny, gdyż ma on obowiązek ich nieodpłatnego zapewnienia.

Przydzielona pracownikowi odzież oraz obuwie robocze stanowią nadal własność pracodawcy (tak że w trakcie ich używania przez pracownika).

W razie powstania w tym mieniu szkody pracownik odpowiada w pełnej wysokości, jak za szkodę wyrządzoną w mieniu powierzonym z obowiązkiem zwrotu lub wyliczenia się (art. 124 KP).

Jeśli pracownik używa własnej odzieży i obuwia roboczego, pracodawca zobowiązany jest wypłacić mu ekwiwalent pieniężny w wysokości uwzględniającej ich aktualne ceny.

Gdy pracodawca nie może zapewnić prania odzieży roboczej, czynności te mogą być wykonywane przez pracownika, pod warunkiem wypłacania przez pracodawcę ekwiwalentu pieniężnego w wysokości kosztów poniesionych przez pracownika.

Przydział odzieży i obuwia roboczego pracownikowi środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego powinien być odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Wymagania zasadnicze dla środków ochrony indywidualnej i odzieży roboczej określa dyrektywa 89/686/EWG ze zmianami wprowadzonymi przez dyrektywy 93/68/EWG, 95/93/EWG, 96/58/EWG.

Producent wprowadzający wyrób na rynek wspólnoty jest odpowiedzialny za:

 • wyprodukowanie środka zgodnego z wymaganiami zasadniczymi
 • sporządzenie odpowiedniej dokumentacji technicznej
 • poddanie środka ochrony indywidualnej lub odzieży roboczej odpowiedniej procedurze oceny zgodności i dokonywanej przez jednostkę notyfikowaną, jeśli wymaga tego dyrektywy
 • umieszczenie na wyrobie oznaczenia CE Grupy wymagań zasadniczych dla środków ochrony indywidualnych.

Recenzje

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Opracowanie tabel przydziału odzieży roboczej”