Szkolenia bhp Łódź Łódzkie Szkolenia bhp Rzeszów Podkarpackie

e-Szkolenie BHP w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Proponujemy Państwu profesjonalne szkolenie BHP zorganizowane w formie zdalnej.

Uczestnik szkolenia, który z wynikiem pozytywnym zda egzamin podsumowujący wiedzę, otrzyma zaświadczenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 186 z późn. zm.).

Szkolenie w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest [Q321] dla pracowników i pracodawców i innych osób kierujących pracownikami ważne jest 3 lata.

Cena netto

Przy dużych zleceniach i stałej współpracy ceny ustalamy indywidualnie.

Zainteresowany? Zostaw kontakt, oddzwonimy!
Opis produktu

Celem szkolenia jest zapewnienie uczestnikom w oparciu o Ramowy Program Szkolenia, :

 • zaznajomienia ich z zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą,
 • poznanie przepisów i zasad BHP na określonym stanowisku pracy oraz związanych z tym stanowiskiem obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie BHP,
 • nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych, a także udzielania pierwszej pomocy osobom, które uległy wypadkom.

Szkolenie jest przeznaczone dla: pracowników zatrudnionych przy pracach w kontakcie z azbestem lub wyrobami zawierającymi azbest dla pracodawców i osób kierujących pracownikami.

Szkolenie jest zorganizowane w formie kursu – na podstawie szczegółowego programu szkolenia opracowanego w oparciu o obowiązujące przepisy. Szkolenie organizowane przez naszą firmę nawiązuje do najbardziej profesjonalnych metod stosowanych w nowoczesnych szkoleniach, potwierdzonych Certyfikatami z ich ukończenia.

Najważniejsze kompetencje uczestnika uzyskane po szkoleniu:

1.Zna regulacje prawne dotyczące BHP przy wykonywaniu prac w kontakcie z azbestem w tym:

 • zna przepisy Kodeksu pracy dotyczących aktów wykonawczych o najwyższych dopuszczalnych stężeniach i natężeniach czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy oraz czynników rakotwórczych w środowisku pracy,
 • zna przepisy w zakresie stosowania wyrobów zawierających azbest,
 • zna przepisy dotyczące ochrony i kształtowania środowiska naturalnego, z uwzględnieniem przepisów w zakresie wymagań, jakim powinny odpowiadać wyroby ze względu na potrzebę ochrony środowiska,

2.Zna zastosowanie azbestu

 • zna właściwości azbestu,
 • zna rodzaje wyrobów mogących zawierać azbest, w budownictwie, przemyśle i w innych miejscach środowiska pracy,

3.Potrafi identyfikować wyroby i inne materiały zawierające azbest, zna metody identyfikacji, potrafi pobierać próbki do analiz,

4.Zna przypadki, w których należy zabezpieczyć wyroby z zawartością azbestu, oraz przypadki, w których konieczne jest usuwanie takich wyrobów. Potrafi ocenić stan techniczny takiego wyrobu,

5.Zna zagrożenia dla zdrowia związane z pracami wykonywanymi w styczności z materiałami zawierającymi azbest, potrafi podjąć działania profilaktyczne,

 • zna źródła narażenia na pył azbestowy,
 • wie jakie jest odziaływanie azbestu na zdrowie człowieka w tym wie ja przenika azbest do organizmu człowieka oraz jaki ma to wpływ na jego zdrowie,
 • zna i potrafi wymienić choroby wywołane oddziaływaniem pyłu z zawartością azbestu,
 • zna profilaktykę jakiej musi się poddać aby zmniejszać czas ekspozycji, kontrolować narażenie na działanie pyłu azbestowego, utrzymania stężenia pyłów na możliwie najniższym poziomie, oraz jakim badaniom lekarskim musi być poddany,

6.Zna sprzęt techniczny, narzędzia i wyposażenie stosowane podczas prowadzenia prac związanych z zabezpieczeniem lub usuwaniem wyrobów zawierających azbest,

7.Zna zasady BHP podczas wykonywania prac w kontakcie z azbestem lub wyrobami zawierającymi azbest, w tym podczas zabezpieczania lub usuwania tych wyrobów,

 • zna prace w kontakcie z azbestem lub wyrobami go zawierającymi, w tym potrafi organizować prace, stosować maszyny i sprzęt eliminujący lub ograniczający do minimum wydzielanie się pyłów azbestowych. Potrafi izolować strefy pracy właściwie je oznakowując znakami ostrzegawczymi. Potrafi również stosować metody pracy i specjalne środki ostrożności aby uniemożliwić lub ograniczyć emisję pyłów azbestu do środowiska pracy lub środowiska naturalnego
 • potrafi zabezpieczyć wyroby zawierające azbest
 • potrafi oznakować wyroby i inne materiały zawierające azbest znajdujące się w stanie nieopakowanym,
 • wie jak stosować odzież i obuwie robocze oraz środków ochrony indywidualnej,
 • wie, że utrzymanie porządku i czystości w miejscu pracy chroni zdrowie własne oraz współpracowników,

8.Zna zasady higieny osobistej i profilaktyki zdrowotnej związanej z pracą w kontakcie z azbestem,

 • zna zasady spożywania posiłków, picia napojów i palenia tytoniu w miejscach pracy w kontakcie z pyłem azbestowym,
 • wie, że utrzymywanie higieny osobistej oraz utrzymywanie w czystości odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej ma wpływ na jego zdrowie.

1 opinia o e-Szkolenie BHP w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

 1. 5 z 5

  :

  Szkolenie Ok. Polecam.

Dodaj opinię